Dan Soback – Valmentava johtajuus - opas voiman, viisauden ja myötätunnon herättämiseen.

 

”Kolme asiaa on aina ollut hyvän johtajuuden keskiössä: rohkeus tehdä päätöksiä, kyky tehdä nämä päätökset kokonaisuuden näkökulmasta, ja taito ottaa ihmiset huomioon näitä päätöksiä tehtäessä. VOIMA, VIISAUS ja MYÖTÄTUNTO – ovat johtajuuden muuttumaton ydin. – Dan Soback

Ympäristö luo pohjan sille, millaista johtajuutta tarvitaan. Ympäristön nopea muutostahti haastaa nopeaan päätöksentekoon. Siinä, missä hitaasti muuttuva ympäristö mahdollistaa hierarkian ja lupaprosessit, nopeassa ympäristössä päätöksenteko tulee voida jalkauttaa ruohonjuuritasolle.

Ympäröivän maailman nopeus herkästi sokaisee meidät ja sen sijaan, että johtaisimme asioita, asiat alkavatkin johtamaan meitä. On niin kiire päämääräämme, että emme kerkeä hypätä taluttamamme pyörän selkään. Johtajuuden tehtävänä onkin luoda pysähtyneisyyden hetkiä. Pysähdymme itse tai yhdessä ydinkysymysten äärelle: ”Teemmekö asioita oikein?” ja ”Teemmekö ylipäätään oikeita asioita?”.  Sobackin sanoin: pysähtyminen on välttämätön edellytys viisastumiselle, pysähtyminen on välttämätön edellytys tarkoituksenmukaiselle tekemiselle.

Työn muutos johtaa uusiin johtamistapojen tarpeisiin. Siinä, missä vanhassa maailmassa työtä tehtiin esimiehelle, uudessa maailmassa työtä tehdäänkin asiakkaalle. Kenestä olikaan kiinni, milloin voit lomailla ja milloin et? Keneltä saatu palaute on kaikkein olennaisinta? Entä keneen on kaikkein tärkeintä muodostaa toimiva ja luottamuksellinen suhde? Näin myös johtamistyön ytimeen nousee kyky auttaa johdettavia toimimaan asiakasrajapinnassa mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ja viisaasti. Johtaminen on palvelemista tavalla, joka auttaa tiimiläisiä parhaiten palvelemaan asiakkaita.

Soback avaa orkesterin johtamisen perinteisenä johtajuuden metaforana. Orkesterissa kuitenkin jokainen tietää omat tarkat nuottinsa jo etukäteen, ja oman tarkan kohtansa niiden soittamiselle. Jatkuvasti elävässä ympäristössä tämä ei ole aina mahdollista. Siksi Soback viekin metaforan nykypäivään ja vertaa johtamista jazz-bändissä soittamiseen. Se perustuu pitkälti jatkuvalle improvisoinnille yhteisen teeman ympärillä. Uuden työn ympäristö edellyttää vahvempaa kykyä olla jatkuvasti hereillä siitä, mitä ympärillä tapahtuu.

Tärkeäksi johtajan tehtäväksi ja yleiseksi työelämäntaidoksi nouseekin näin ollen kyky tunnistaa sekä omia että yhteisönsä karttoja. Tärkeää on myös omata taito käydä rakentavaa keskustelua näiden karttojen toimivuudesta. Johtajuuden ytimessä on aina ollut valta, vastuu ja päätöksenteko. Nyt jos edellytämme kaikilta tulevaisuudessa valtaa, vastuuta ja päätöksentekoa, keneltä odotamme johtajuutta tulevaisuudessa? Sobackin mukaan uuden johtamisympäristön luovan odotukset johtajuudesta ihan kaikille.

Kokemus laadukkaasta johtajuudesta syntyy, kun odotukset täyttyvät tai ylittyvät. Kun puolestaan maailmankuvat eroavat toisistaan, tajuamme tulleemme töihin kuin tanssien eri tansseja, ja sitten ihmettelemme, kun tallomme toistemme varpaille.

”Mitä sinä tulet tänne näiden kysymysten kanssa, kerro meille, mitä pitää tehdä, niin teemme. Siitähän sinulle maksetaan!” – Dan Soback

Ylläoleva lause voisi olla kuin suoraan johdettavan suusta, joka on vielä vanhassa hierarkkisessa ja hitaassa ympäristössä. Tässä nopean ympäristön johtaja saattaa olla hämmentynyt ja ahdistunut ajatellen: ”Olen tehnyt kaiken sen, mitä hyvältä johtajalta odotetaan: antanut tilaa, kysynyt heidän mielipidettään, antanut vapauksia tehdä itsenäisiä päätöksiä. Miksi ei kukaan koskaan täällä sano mitään? Miksi ei kukaan koskaan osallistu?”

Valmentava johtajuus

”Valmentava johtajuus on vuorovaikutussuhde, joka pyrkii tietoisesti kehittämään johdettavien kykyä oman työnsä viisaaseen johtamiseen osana kokonaisuutta.” – Dan Soback

Valmentava johtajuus toteutuu aktivoimalla johdettavien voimaa, viisautta ja myötätuntoa. Voimaa on uskallus tehdä valintoja ja toimia arjessa ilman riippuvuutta johtajasta. Viisautta on oman työn johtaminen tilannetajuisesti ja organisaation laajempi kokonaisuus huomioiden. Myötätunto, taito ja halu kohdata itsensä ja muut hyväksyvällä, arvostavalla ja inhimillisellä tavalla omaa työtä johdettaessa. Valmentavan johtajuuden ytimessä ovat eritysesti seuraavat asiat:

 • Pyrkimys antaa johdettaville tilaa johtaa omaa työtään ja tehdä siihen liittyviä valintoja.
 • Pyrkimys tukea johdettavien itsenäistä päätöksentekoa, ajattelua ja jatkuvaa kasvua.
 • Pyrkimys kohdata inhimillisesti ja jokaisen uniikkia potentiaalia vahvistaen.
 • Pyrkimys rakentaa johtajuutta kaikissa.

Hyvä valmentava johtaja on herkkä havainnoimaan, kuinka paljon itsenäistä päätöksentekoa, kokonaisvaltaista ajattelua ja henkilökohtaista kehittymistä hän voi edellyttää kulloiseltakin johdettavalta eri tilanteissa.

Vastuuttamisen ydinkysymys on: ”Mitä sinä voisit tehdä kaikesta huolimatta?” Tuen ydinkysymys on: ”Mitä tukea toivoisit vielä minulta?” Viisas valmentava johtajuus on näiden kahden ydinkysymyksen välistä tasapainoa.

 

image-20231024214320-1.jpeg

Kolme roolia valmentavassa johtajuudessa. Personal trainer auttaa määrittämään tavoitteet ja askeleet niiden saavuttamiselle, mutta ei tee valintoja tai työtä heidän puolestaan. Avainkysymykset:

 • Mikä on tavoitteesi?
 • Missä olet nyt menossa?
 • Mitä teet seuraavaan kertaan mennessä?
 • Mitkä ovat seuraavat askeleesi?
 • Milloin palaamme asiaan?

Ajattelukumppani ohjaa johdettavia ennen kaikkea katsomaan asioita helikopteriperspektiivistä. Tätä kautta hän auttaa johdettavia saamaan parempaa ymmärrystä kokonaisuudesta ja sen yksittäisten osa-alueiden välisistä linkeistä.

 • Millainen on iso kuva tässä asiassa?
 • Mitä asioita tähän liittyy, mitkä ovat niiden vaikutukset?
 • Millaisten linssien läpi tätä kokonaisuutta olisi syytä tarkastella?
 • Mikä on sinun roolisi tässä: mihin voit vaikuttaa ja mihin et?
 • Mikä olisi nyt kaikkein viisainta kokonaisuuden kannalta?

Empaattinen kanssakulkija ohjaa johdettavia ennen kaikkea sisäänpäin: hän auttaa johdettavia löytämään syvemmän ja hyväksyvän yhteyden itseensä ja muihin. Tunnistamaan omia tarpeitaan , pinnan alla olevia unelmia, toiveita ja myös mahdollisia huolenaiheita.

 • Mitä kuuluu? Miten menee? Miten voit?
 • Mikä innostaa sinua? Mikä mahdollisesti huolestuttaa?
 • Mikä on sinulle tärkeää? Mitä arvostat?
 • Mitä toiveita sinulla on minun johtajuuteni suhteen?
 • Miten voisin parhaiten tukea sinua tässä asiassa?

Valmentava johtajuus on sekä suorituksen johtamista, ajattelun kehittämistä että inhimillistä kohtaamista. Valmentava johtajuus on kaikkea näitä tasapainoisessa suhteessa ja kuhunkin tilanteeseen parhaiten sopivin tavoin.

Toimiakseen johtamissuhde tarvitsee turvallisen ympäristön, jossa johdettava voi ilmaista itseään ja ajatella ilman pelkoa tuomitsemisesta tai väheksymisestä. Kysymykset aktivoivat yhteiseen ajatteluun ja tila toimia mahdollistaa ja edellyttää itsenäisen päätöksenteon. Liikkeelle pääsy mahdollistaa sparrauksen taipaleella ja tuen antamisen. Olennaista on kannustus tietoisempaan tekemiseen ja jatkuvaan oppimiseen - ajatteluun ja toimintatapojen tutkiskeluun ja tasonnostoihin. Kiittämisen ja kannustamisen kautta vahvistetaan onnistumisia ja annetaan virtaa.

Tietoisuuden taskulamppu

Soback on sanataituri ja saa luotua mielikuvia havainnollistaessaan sanomaansa. Soback kuvaa taitavasti, miten kysymykset ohjaavat tietoisuutta. Tietoisuus virtaa sinne, minne kysymys ohjaa. Valmentaminen onkin Sobackin mukaan pitkälti tietoisuuden virtausten ohjaamista kysymysten avulla. Se asia, mikä kulloinkin saa tietoisuuden huomiota, tulee näkyväksi ja näkyväksi ja vahvistuu. Vertauskuvallisesti voimme ajatella, että valmennettavan teema on kuin pimeä huoneisto ja kysymykset ovat kuin taskulamppu, jonka valmentaja tuo mukanaan. Taskulampullaan valmentaja kohdistaa vuoron perään huomiota esimerkiksi sellaisiin nurkkiin kuin vaikka ”asiakkaan odotukset”, ”kokonaiskuva”, ”tavoitteet” tai vaikka ”seuraavat askeleet”.

Siinä, missä kysymykset kylvävät uuden ajattelun siemenet, kuuntelu on se maaperä, jossa nämä siemenet kasvavat täysimittaisiksi oivalluksiksi. Onnistuneessa valmennustilanteessa johdettava poistuu keskustelusta paremmassa tilassa kuin siihen tullessa.

 

Yhteenveto

Valmentava johtajuus syntyy ohjaamalla johdettavia tarkoituksenmukaisesti eteenpäin kohti tavoitteita - ylöspäin kohti laajempaa näkökulmaa ja sisäänpäin kohti syvempää itsetuntemusta. Valmentava johtajuus tukee johdettavia ennen kaikkea heidän ammatillisessa ja henkilökohtaisessa kasvussaan. Kirja toimii erinomaisena peilinä yksilölle haastamaan itsensä johtamisessa ja johtajalle ymmärtämään johdettaviaan ja heidän tarpeitaan, ja antamaan työkaluja korkeatasoisen räätälöidyn johtamisen toteuttamiseksi yksilön tilanteen ja tarpeet huomioiden.

 

– Sami Suominen

Dan Soback: Valmentava Johtajuus, opas voiman, viisauden ja myötätunnon herättämiseen: Basam Books 2021

Share: